Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 08.13.2020, 6:04 AM

Ізяславський НВК№7

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Організація навчально-виховного процесу

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного  плану. В плані роботи  відображаються  найголовніші  питання  роботи навчального закладу,  визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою  навчального  закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий  навчальний план, що складається  на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством  освіти   і   науки   України,   із   конкретизацією варіативної частини  та планом навчально-виховної роботи дошкільного закладу.

Робочий навчальний  план  комплексу погоджується радою  закладу і затверджується відповідним органом управління освітою. У вигляді додатків до робочого  навчального  плану  додаються розклад  уроків  та режим роботи комплексу.

2.3. Відповідно до  робочого  навчального  плану  педагогічні працівники комплексу самостійно  добирають програми,  підручники,  навчальні   посібники,   що   мають   гриф Міністерства  освіти  і  науки України,  а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи,  що  мають  забезпечувати  виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Комплекс здійснює навчально-виховний процес  за п’ятиденною формою навчання.

2.5.Комплекс  має у своєму складі загальноосвітню школу І ступеня та дитячий дошкільний заклад. У дошкільному підрозділі функціонують групи загального розвитку. Для задоволення потреб батьків дошкільний підрозділ комплексу  може  включати ясельні, групи з різними режимами перебування, принципами комплектування, напрямками освітньої роботи з дітьми. За бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, можуть бути створені сімейна, оздоровча, ігрова, прогулянкова, навчальні групи для дітей, що не відвідують дошкільний заклад і виховуються вдома.

2.6. З метою забезпечення диференційованого підходу до навчання і виховання в комплексі можуть створюватися профільні групи та класи з пріоритетним здійсненням одного з напрямів розвитку дітей (художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного, гуманітарного з вивченням  іноземних мов).

 2.7. До комплексу  приймаються діти, як правило, віком від 1 до 10-11 років. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти старшого дошкільного віку (6 років) зараховуються до першого класу загальноосвітньої школи І ступеня.

 Зарахування  учнів до комплексу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків  або осіб,  які їх замінюють,   а   також свідоцтва  про  народження  (копії), медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

 Зарахування дітей до дошкільних груп проводиться на підставі направлень відповідних органів управління освітою, медичної довідки встановленого зразка, щеплень та довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими.

У разі  потреби  учень, вихованець  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого   навчального   закладу. Переведення  учнів  до  іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.

2.8. Дошкільні вікові групи комплектуються відповідно до Положення про дошкільний виховний заклад. В разі потреби дошкільні групи можуть комплектуватися як різновікові.

Чисельність дітей у дошкільних групах, класах,групах продовженого дня визначається нормативами граничної наповнюваності класів, груп,гуртків у закладах освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128. 

2.9  В комплексі може бути запроваджена гурткова робота різних профілів для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

2.10. В комплексі для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  бази,  педагогічних працівників,  обслуговуючого персоналу можуть  створюватись  групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із них здійснюється наказом директора комплексу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня:

початок роботи – 12.00.

кінець роботи    - 18.00.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження вчителів  встановлюються  комплексом  в  межах   часу,   що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття  розпочинаються  1  вересня  у День знань і закінчуються у перших – четвертих  класах, включаючи проведення навчальних екскурсій та пісумкового оцінювання  31 травня.

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.12. Відволікання  учнів  від  навчальних занять на інші види діяльності    забороняється    (крім    випадків,     передбачених законодавством України).

2.13. За  погодженням з відповідними структурними підрозділами районної  державної адміністрації з урахуванням  місцевих умов,  специфіки  та  профілю  навчального закладу запроваджується графік канікул.  Тривалість канікул протягом навчального  року  не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.14. Тривалість уроків у комплексі становить:  у перших  класах  -  35  хвилин,  у  других  - четвертих класах – 40 хвилин. Зміна  тривалості уроків   допускається   за  погодженням  з  відповідними  органами управління  освітою  та  територіальними   установами   державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних занять визначається розкладом уроків,  що складається  на  кожен  семестр

відповідно   до   санітарно-гігієнічних   та  педагогічних  вимог, погоджується   радою   комплексу і затверджується  директором.

Тижневий режим роботи комплексу  затверджується  у розкладі навчальних занять.

Крім різних   форм   обов'язкових   навчальних   занять, у комплексі проводяться    індивідуальні,   групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.16. Зміст,  обсяг і характер  домашніх  завдань  з  кожного предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і санітарно-гігієнічних   вимог з  урахуванням    індивідуальнихиособливостей учнів.

2.17. У  комплексі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання

досягнень у навчанні учнів ,ведеться тематичний облік знань.

 У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – за  рішенням педагогичної ради комплексу оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за 12-бальною  шкалою,починаючи з ІІ семестру.

У документі   про   освіту (табелі успішності) відображаються досягнення учнів у навчанні за  семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.18. Результати    семестрового,    річного,    підсумкового оцінювання  доводяться до відома учнів класоводом.

2.19. Порядок переведення і випуск учнів комплексу визначається   Інструкцією   про   переведення   та  випуск  учнів (вихованців)навчальних закладів системи загальної середньої освіти,  затвердженою  наказом  Міністерства освіти і науки України   від   14.04.2008 р. N 319 та  зареєстрованої   в  Міністерстві юстиції України 06.05.2008 р.  за  N 383/15074.

2.20. При  переведенні  учнів  з початкової до основної школи передусім  беруться  до  уваги  досягнення  у  навчанні  не  нижче середнього  рівня  з  української  мови,  читання,  математики.

2.21. Контроль  за відповідністю освітнього рівня учнів,  які закінчили певний ступень навчання,  вимогам  Державного  стандарту загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної підсумкової атестації.  Порядок проведення  державної  підсумкової атестації   визначається   Положенням   про   державну  підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої  освіти затвердженого наказом Міністерства        освіти  і  науки України 18.02.2008 р.  N 94  та зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008 р. за                N 151/14842.

2.22. Учням,   які   закінчили   початкову школу видається  табель успішності.

2.23. За   успіхи   у   навчанні   для   учнів, вихованців рішенням педагогічної ради та ради комплексу можуть встановлюватися форми   морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
uCoz