Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 08.13.2020, 5:25 AM

Ізяславський НВК№7

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Річний звіт керівника закладу

1.2.  Аналіз роботи Ізяславського НВК № 7  у 2016-2017 н.р. та перспективи розвитку навчального закладу у 2017-2018 н.р.

 

            У 2016-2017 навчальному році  робота НВК № 7  була спрямована на виконання завдань Констутиції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Указів Президента України «Про  невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010, №926/2010, Концепції національного і громадянського виховання, рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі після дипломної педагогічної освіти.

Постанов Кабінету Міністрів України:

- «Державний стандарт початкової загальної середньої освіти» від 20.04 2011 року № 462;

- «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»    від 14.01.2011 року № 24;

- «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000 року №964.

 Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63   «Про затвердження Державних санітарних правил і норм

5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

 Наказів Міністерства освіти і науки України:

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 року №204;

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 930 зі змінами від 08.08.2015 року;

- «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 року № 522;

- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999 року №139;

  Переліку навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, для використання в дошкільній ланці та початкових класах.  Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

   Статутом НВК № 7 ( в новій редакції).

 

     Педагогічним колективом НВК проведено певну роботу щодо збереження й розвитку  мережі закладу. На початок навчального 2016-2017 н.р. в школі навчалося  108  учнів, на кінець навчального року списочний склад учнів 1-4класів становив 106школярів, з них 22випускників початкової школи. Укомплектовано 5 класів із середньою наповненістю 21 учень.  Охоплено навчанням  100 % учнів. Також збережена мережа дошкільних 5груп, списочний склад дітей становив 125.

     На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкіль¬ного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми дер¬жавного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які про¬живають у мікрорайоні закладу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням в школі, дошкільнята відвідують дитячий садок,   випускники  початкової школи продовжують навчання в основній школі.

     Основними заходами по охопленню дітей шкільного віку навчанням у 2016-2017 навчальному році були:

- організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

- спільна робота батьками;

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

     Доведено, що рівень знань учнів безпосередньо залежить від рівня відвідування учнями навчальних занять в школі.  Адміністрацією НВК,класоводами 1-4 класів приділяється велика увага охопленню учнів навчанням. Наразі немає пропусків занять без поважної причини, пропуски здійснені по хворобі, по поважній причині, а досягти цього стало можливим через те що :

-         в школі щорічно у вересні -жовтні проводиться  рейд «Урок»;

-   питання охоплення учнів навчанням розглядаються на засіданні педагогічної ради, на нараді при директорі, на класних батьківських зборах;

-         проводиться індивідуальна робота з батьками;

-         систематично ведеться журнал  відвідування.

  

          Управління закладу здійснюється згідно річного плану роботи  НВК, плану внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів,вихователів і планів виховної роботи класоводів, ГПД.  Така система планування сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

        Метою функціонування НВК є створення у навчальному закладі конструктивного простору для формування успішної особистості, здатної до розбудови себе в соціумі, задоволенні потреб у здобутті якісної освіти на рівні державних стандартів, виявлення і максимальний розвиток позитивних задатків у пізнавальній , емоційній , естетичній сферах діяльності учнів,вихованців.  

          З цією метою у 2016- 2017 н. р. дирекцією проведено:

1. Перевірки ведення ділової документації в дошкільній та початковій ланках.

2. Здійснено тематичну перевірку – національно- патріотичного виховання в школі,результатом якої стало створення в закладі міні-музею для вшанування пам’яті героїв  АТО, адаптація учнів 1 та 4 класів до навчання у початковій та основній школах , дотримання санітарно – гігієнічних норм на уроках фізичної культури, вміння учнів застосовувати знання з основ здоров ‘я на практиці шляхом проведення Тижня знань з безпеки життєдіяльності  в дошкільних групах та початковій школі,оформлення вчителями 1-4класів та  вихователями Бортник С.І.,Пасічник Н.В. тематичних папок з даного питання.

3. Здійснювався класно – узагальнюючий контроль з техніки читання в 3-4 класах, проведення обов ‘язкових контрольних робіт при написанні ДПА в 4 класі, персональний контроль педагогів, які атестувались в минулому році- Сірацька М.М.

4.Проводились підсумкові заняття в старших дошкільних групах №4,5 за участі батьків,психолога, вчительки майбутніх першокласників,визначався рівень готовності п’ятирічок за картками компетентності та видано аналітичний наказ про стан готовності дошкільників до навчання в школі.

4.Розглядались питання, які підлягають контролю з боку адміністрації закладу:

•          Забезпечення організованого початку навчального року

•          Адаптація учнів 1-го та  4-го класів до навчання.

•          Календарне планування.

•          Стан виконання навчальних програм.

•          Хід підготовки учнів 4-го класу до ДПА.

•          Виконання єдиного орфографічного режиму (перевірка стану ведення                                                                                                                                                                             зошитів  для контрольних робіт, робочих (вибірково)), класних журналів,    протоколів, планів.                                                                                                                                                                       

•          Ведення щоденників.

•          Виховні плани класоводів

•          Стан роботи з профілактики правопорушень, медогляд дітей.

•          Атестаційний цикл педагогічних працівників.

•          Ведення особових справ учнів та вчителів, видача табелів учням 3-4класів.

•          Організація харчування учнів1-4класів.

•          Контроль за відвідуванням навчальних занять учнями.

•          Забезпечення учнів підручниками.

•          Проведення класних годин

•          Зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

•          Соціальний паспорт НВК

•          Безпека життєдіяльності. Охорона праці у школі.

•          Виконання навчального плану у 2016-2017 навчальному році.

•          Робота  бібліотеки.                                                                                                                                            

 Адміністрацією систематично проводиться контроль за веденням шкільної документації. Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасної та якісної перевірки учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі початкової  школи проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителів.

    За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об єднання вчителів1-4класів, на нарадах при директорові.                                                          

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

               Навчально-виховний процес здійснювався у закладі відповідно річного плану роботи ,Статуту НВК та робочого навчального плану.

        В основу навчального плану початкової школи та дошкільної ланки  покладена нормативна база МОН України.    Стратегічними напрямками розвитку початкової освіти залишаються особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі, формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної.    Навчальний план початкової школи був складений за типовими навчальними планами початкової та основної школи з українською мовою навчання  .

            Згідно із новим Держстандартом передбачається здійснення особистісно-орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі початкових класів, тому значна увага і методичної служби, педагогічного колективу  приділяється подоланню консерватизму в підходах до навчально-виховної діяльності, впровадженню інноваційних технологій.  Вивчення іноземної мови за новим Держстандартом  з першого класу є  досить позитивним фактом. Це дає можливість дітям досягти кращих результатів у вивченні іноземних мов, що так важливо в сучасному світі.

За підсумками 2016-2017 навчального року:

-     106 учнів переведено до наступного класу, з них:

-     22  учнів переведено з 4 класу до основної школи;

-  10 учнів 3-4 класів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»,класоводи: Голодюк Г.В.,Даниленко О.А.

- за результатами ДПА в 4класі, класовод- Даниленко О.А. середній бал становив:

з літературного читання - 9,8 балів,що відповідає достатньому рівню;

з української мови  - 9,7 балів,що відповідає достатньому рівню;

з математики – 10,4 балів,що відповідає високому рівню;

-Загальні результати по групі № 4 старшого віку:

високий  рівень–  9дітей       (45%)

достатній - 10дітей          (50%)

середній -   1дитина         (5%)

Вихователі: Н.В.Пасічник, Н.О.Михальчук

 

Загальні результати по групі № 5 старшого віку:

високий –   10     дітей      ( 63   %)

достатній -    5  дітей       (  31    %)

середній -       1 дит.         (   6 %)

Вихователі:  Кальніцька Т.І., Бортник С.І.,  Громюк В.М.

 

      Одним з основних принципів роботи закладу є розкриття в процесі навчання дитячої обда¬рованості. Упровадженню в життя цього прин¬ципу сприяє спільна діяльність адміністрації школи та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та мак¬симальне сприяння їхньому розвитку,починаючи з дошкільного віку. Варто відзначити плідну працю педагогів,які розкривають здібності дитини шляхом залучення  їх до виступів під час святкових заходів на родинному святі ,вокальної групи, відвідування музичної  школи, спортивної секції. З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдаро¬вані діти». 

       В навчальному році наші школярі також показали значні здобутки за участь у численних конкурсах,зокрема:  інтерактивний природничий  конкурс « Колосок», з англійської мови» Грінвіч», з образотворчого мистецтва « Збережіть первоцвіти», « Бережіть ліс»,виступи вокальної групи на районному рівні, здобутки юних футболістів 2-3класів.Школярам вручені Похвальні листи -10учнів, Подяки, цінні призи.

Протягом навчального року діти  та працівники закладу проявляли патріотичні почуття та брали участь у районних Акціях « Допомога Авдіївці», « Святковий кошик для солдата», за що були відзначені Подякою від волонтерів Ізяславського району.

      Також в закладі велику увагу приділено збереженню здоров'я життя дітей. Учні впроваджували в життя проект « Здоров'я дітей - здоров'я нації » .В початковій школі діти  на уроках з основ здоров’я  обговорювали актуальні теми,зокрема: « НІ- шкідливим звичкам » , « Алкоголь та його небезпека »,

 « Здолаємо СНІД поки він не здолав нас » , було проведено конкурс дитячих малюнків « Ми  обираємо здоровий спосіб життя ».В дошкільній ланці вихователі Білан І.В. та Бортник С.І. проводили в грудні 2016року районний семінар з безпеки життєдіяльності по дотриманню правил дорожнього руху.

Значна увага педагогами приділяється   створенню здоров’язберігаючого середовища в закладі.Зокрема,систематично проводяться фізкультхвилинки на уроках,спортивні розваги, облаштовані куточки в дошкільних групах,систематично здійснюється медогляд школярів,вихованців, оформляються Листки здоров’я школярів та визначається поділ дітей на підгрупи за станом здоров’я. За результатами медогляду спостерігаються в учнів 1-4 класів  НВК спостерігаються такі відхилення за станом здоров’я,зокрема:

-           учні із зниженням зору;

-           серцево-судинні захворювання;

-           проблеми із кишково-шлунковим трактом;

-           вади статури,тощо .

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграє курсова підготовка педагогів та робота з кадрами.

Так у 2016-2017 н.р в Ізяславському НВК працювало 20 педагогів,з них: 3сумісники та 19 обслуговуючих працівників. Навчальний заклад 100% укомплектований  педагогічними кадрами. Кваліфікаційний склад педагогів Ізяславського НВК № 7:

4вчителя мають вищу кваліфікаційну категорію;

2 вчителям присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;

1вчитель - I категорії;

4 вчителя – II категорії;

1психолог - II категорії;

4вихователя дошкільних груп - з повною вищою освітою;

1вихователь здобуває повну вищу освіту;

4вихователя і 2 музкерівники – з базовою освітою.

Підвищення фахового рівня педагогів відбувається через проходження курсової підготовки та атестацію педагогічних кадрів.

В закладі курси та атестація проходить згідно перспективного графіка. За графіком пройшли курсову підготовку в 2016-2017н.р. вихователь ГПД Сороченко Л.А.,вихователь ясельної групи Сірацька М.М. та старша медична сестра Герасимчук Г.Г. За графіком мають пройти курси вчитель 2-А Каленікова Т.І.  в період з 23.10 по 03.11.2017року та вихователь групи № 3 Чайка Н.Ф. в період з 20.11 по 01.12.2017року.

         Із впровадженням нових інформаційних технологій змінюються не лише умови праці, а й завдання, що стоять перед освітянами. Комп'ютеризація навчального процесу відіграє велику роль у підвищенні якості підготовки до уроків, занять в дошкільних групах, в отриманні необхідної інформації, веденні ділової документації. Основна мета педагога сьогодні – працювати з комп’ютером самому і вчити учнів. Вміння працювати з комп’ютерними програмами, користуватись послугами мережі «Інтернет» є необхідною умовою формування професійної компетентності вчителя та вихователя. У плані роботи закладу– проведення педагогічних рад, семінарів, уроків, конкурсів педагогічної майстерності з використанням нових інформаційних технологій.

На даний час не    створено сайт закладу, на якому повинно бути відображено життя НВК. Актуальним  є користування єдиним електронним документообігом, який використовує  директор та бухгалтер закладу.

     У закладі  налічується 4 комп’ютери, використовується 3 комп’ ютери

( 1 потребує заміни та оновлення комплектуючих).

 Із них :

-    2- у бухгалтерії

-    2 - у кабінеті інформатики  - 1 використовується під час уроків інформатики в 2-4класах і цього не достатньо для уроків.

Локальна мережа в кабінеті бухгалтера встановлена та підключена до системи Інтернет. Із числа педагогів початкової школи майже 95%  пройшли спецкурси з володіння ПК, проводиться робота з електронною поштою, ведення шкільної документації в комп’ютерному  варіанті;

- забезпечується своєчасність здачі необхідної інформації в електронному варіанті;

- підготовлено вчителями Даниленко О.А.,Довгомуд М.Р,Каленіковою Т.І., Мартиновою О. В.,Гриновецькою В.І. електронні презентації до  уроків;

 -учнівські електронні проекти з інформатики, природознавства, літературного читання;

-  53% педагогів дошкільної ланки використовують інформаційно-комінікаційні технології: Білан І.В.,Бортник С.І.,Кальніцька Т.В.

Велику роль в організації навчально-виховного процесу відіграє бібліотечна робота, яку веде Голодюк Г.В. Відповідальна за ведення бібліотечної справи належно ставиться до своєчасної здачі звітів по бібліотеці,дбає про повну забезпеченість підручниками  учнів 1-4 класів, веде документацію по отриманню всієї навчальної літератури, оформляються тематичні виставки за планом. Фонд бібліотеки на 2016- 2017 н р. складав 1049 книг, брошур, журналів, зокрема підручників для 1-4 класів -  987 примірників

 В приміщенні  бібліотеці  сконцентровано підшивки періодичної  преси

 « Зоря Надгориння«, фахові газети, журнали, профспілкова газета « Позиція», »Служба порятунку»,однак  недостатньо дитячої літератури.

Протягом навчального року здійснювався й психологічний супровід майбутніх першокласників та учнів 4 класу. За результатами психолога Марчук Н.М. наші дошкільники та випускники початкової школи готові до подальшого навчання як фізично так і психологічно.

Щороку  спостерігається тісна співпраця навчального закладу і родини,що сприяє участі батьків в організації навчально-виховного процесу,а саме: відвідування батьківських зборів,участь батьків у загальношкільних заходах,

а також взаєморозуміння допомагає нашому закладу зміцнити матеріальну базу класів,дошкільних груп, службових приміщень.

Для зміцнення співпраці педагогів, учнів та батьків в закладі створено батьківський комітет, голова якого Шибко Л.І.. керує роботою батьківського колективу, до якого входять голови батьківських комітетів класів,дошкільних груп. При сприянні батьківського комітету було здійснено поточний ремонт в класах, групах, шкільній їдальні,дитячих павільйонах.,коридорах. За сприяння голови батьківського комітету в закладі за минулий рік поступили сучасні шкільні парти (б/в), класні дошки  та дитячі стільці в ясельну групу,будівельні матеріали.

Важливу роль в організації навчально – виховного процесу відіграє харчування молодших школярів та дошкільників.

Харчування учнів здійснювалось на виконання нормативних документів:

Законів України «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту» ст. 28 п. 2, ст. 32 п. 6, п. 8, ст.34, п. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1594 « Про затвердження норм харчування у начальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 05. № 242329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» з метою організації повноцінного харчування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчально-виховних закладах, відповідно до Закону України «Про охорону дитинства».

В закладі було організоване гаряче харчування для молодших школярів, яке є важливою складовою здоров’язберігаючого середовища учнів.

Для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329. Упродовж 2016-2017 навчального року учні 1-4класів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням ( за бюджетні кошти в розмірі 4,00грн з 01березня 2017року), а з вересня 2016 по лютий 2017- харчувалась за кошти батьківської  плати,крім дітей пільгових категорій. Щомісячно подавались в електронному варіанті звіти по харчуванню. Для дошкільників організоване 3-х разове харчування,вартість якого становить 14грн., батьківська плата -10,00грн. За підсумками навчального року великої заборгованості не спостерігалось, хоча невеликий розмір заборгованості по батьківські платі залишався в групах № 1,2 на кінець навчального року. Для дошкільників також організовувалось пільгове харчування при наявності відповідних документів, на основі яких видавались відповідні накази  з  особистим підписом вихователів дошкільних груп.

Протягом 2016-2017 навчального року в закладі здійснювалось медичне

обслуговування учнів,дошкільників старшою медичною сестрою Герасимчук Г.Г.

З метою забезпечення належних умов при організації проведення медичних оглядів дітей та проходження медичних оглядів працівників НВК перед початком нового навчального року було проведено наступні заходи:

-профілактичні медичні огляди учнів,дошкільників проведено 26квітня в навчальному закладі спеціалістами Ізяславської РЦЛ;

-зарахування дітей до 1-го класу здійснювалось за наявності медичної карти дитини (Ф-026/0);

-тримається під контролем вчасне проходження працівниками  НВК медичного обстеження.     Також всі працівники отримали Сертифікати від психіатра.

     Відповідно до закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» ст.8 «Своєчасного виявлення хворих на туберкульоз» усі

працівники закладу у визначені терміни проходять обов’язкові профілактичний медичні огляди, За результатами проведених поглиблених медичних оглядів оглянуто  всіх дітей  школи та садка .За результатами медогляду оформлені Листок здоров’я та індивідуальні медичні картки кожної дитини.

        В закладі  здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, харчоблоку, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості;

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
uCoz