Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетвер, 08.13.2020, 5:44 AM

Ізяславський НВК№7

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Управління навчальним закладом

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління   навчальним   закладом   здійснюється   його засновником  Ізяславською міською радою Ізяславського району Хмельницької області та відділом освіти,молоді та спорту Ізяславської райдержадміністрації. За рішенням засновника вносяться зміни до установчих

документів. 

Безпосереднє керівництво  комплексом здійснює  його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор  комплексу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою. Призначення  та звільнення  заступників директора здійснюється  за  поданням   директора   з   дотриманням   чинного законодавства.

4.2. Вищим  органом  громадського  самоврядування комплексу є   збори (конференція) колективу,  що скликаються не менше одного разу на рік.         

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких  категорій:

працівників комплексу    - зборами трудового колективу;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія   обирає   однакову   кількість    делегатів.

Загальні збори (конференція) правочинні,  якщо в їхній роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної  категорії.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати   збори   (конференцію)   мають   голова ради комплексу,  учасники зборів (делегати конференції), якщо за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості, директор комплексу, засновник.

Загальні збори (конференція):

обирають раду комплексу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт   директора і   голови  ради  комплексу ;

розглядають питання    навчально-виховної,    методичної    і фінансово-господарської діяльності комплексу;

затверджують основні напрями  вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності комплексу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та  інших педагогічних працівників.

4.3. У  період між загальними зборами (конференцією) діє рада комплексу.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації   і  гуманізації  навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль  педагогічного  і  учнівського  колективів, батьків,  громадськості  щодо  розвитку  комплексу   та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного   іміджу та   демократичного стилю управління комплексом;

розширення колегіальних форм управління комплексом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань,  пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності    навчально-виховного    процесу   утвзаємодії  з  сім'єю,  громадськістю,  державними  та   приватними інституціями;

визначення стратегічних  завдань, пріоритетних   напрямів розвитку комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню  навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного   педагогічного   клімату в комплексі;

сприяння духовному,  фізичному розвитку учнів, вихованців та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських  ініціатив  щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, вихованців, творчих пошуків і  дослідно-експериментальної роботи педагогів;

ініціювання дій,  що сприяли б неухильному виконанню положень чинного  законодавства  щодо  обов'язковості  загальної  середньої освіти;

стимулювання морального  та  матеріального  заохочення  учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських    зв'язків    між    родинами   учнів, вихованців  та  комплексом  з  метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. 

4.3.3. До   ради   обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу, батьків  і  громадськості.Представництво  в  раді  й загальна   її   чисельність   визначаються   загальними    зборами (конференцією) комплексу.

Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких   причин   приймається   виключно   загальними   зборами (конференцією).

На чергових  виборах  склад  ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада комплексу діє на засадах:

пріоритету прав   людини,  гармонійного  поєднання  інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює  за планом,  що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради  може  скликатися  її головою або з ініціативи директора комплексу,  власника  (засновника),  а  також членами ради.

Рішення ради  приймається  простою   більшістю   голосів   за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради.

Рішення ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та Статуту  комплексу,  доводяться  в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів, вихованців,  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації комплексу  з  рішенням ради  створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне

питання.

До складу  комісії  входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету комплексу.

4.3.5. Очолює   раду   комплексу   голова,   який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення  поточних  питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих питань та напрямів роботи. Склад комісій   і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд  усі  питання,  що стосуються    діяльності   комплексу,   пов'язаної   з організацією навчально-виховного процесу,  проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада комплексу:

організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

вносить пропозиції  щодо  зміни типу,  статусу,  профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з  адміністрацією  розглядає і затверджує план роботи комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з   адміністрацією   здійснює  контроль  за  виконанням Статуту комплексу;

затверджує режим роботи комплексу;

сприяє формуванню   мережі   класів  комплексу, обґрунтовуючи   її  доцільність  в  органах  виконавчої  влади  та місцевого самоврядування;

разом із  педагогічною  радою  визначає  доцільність   вибору навчальних   предметів   варіативної  частини  робочих  навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, вихованців, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт  голови  ради,  інформацію  директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь  у  засіданнях  атестаційної  комісії   з   метою обговорення   питань   про  присвоєння  кваліфікаційних  категорій педагогічним працівникам;

виносить на   розгляд   педагогічної   ради  пропозиції  щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями, вихованцями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на  розгляд  педагогічної ради та відповідного органу управління освітою  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд  кадрових  питань  та  бере   участь   у   їх вирішенні;

сприяє створенню та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також залучає громадськість,  батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками,  іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до  проведення  оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями, вихованцями;

розподіляє і  контролює  кошти фонду загального обов'язкового навчання,  приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням, вихованцям;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб,  які їх замінюють,  в обстеженні  житлово-побутових  умов  учнів, вихованців  які   перебувають   в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню    бібліотечного    фонду   та   передплаті періодичних видань;

розглядає питання  здобуття  обов'язкової загальної середньої освіти учнями ,вихованцями;

організовує громадський  контроль  за  харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, вихованців;

розглядає звернення  учасників  навчально-виховного процесу з питань роботи навчального-виховного комплексу;

може створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При комплексі  за  рішенням  загальних  зборів (конференції)  може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада та інші  органи громадського самоврядування.

4.5. Директор комплексу:

здійснює загальне керівництво навчальним закладом,   забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів,  створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і програм, рівнем досягнень учнів, вихованців  у навчанні;

відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі  учнів, вихованців  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання      вимог      охорони      дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної

роботи педагогів;

забезпечує права   учнів, вихованців   на  захист  їх  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класоводів,    завідуючих    навчальними кабінетами, тощо;

контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів, вихованців;

здійснює контроль  за проходженням працівниками у встановлені терміни   обов'язкових   медичних   оглядів   і   несе    за    це

відповідальність;

розпоряджається в установленому  порядку  майном  і коштами комплексу;

видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників

комплексу;

створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів

навчання та виховання;

несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями,  вихованцями, батьками,   педагогічними   працівниками, загальними  зборами (конференцією),   засновником, органом управління освітою,  місцевими   органами    державної виконавчої влади тощо.

4.6. Обсяг  педагогічного  навантаження вчителів визначається на  підставі  законодавства  директором  комплексу   і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного     навантаження    може    бути    менше тарифної ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою

педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише  у  разі  зміни кількості годин з окремих

предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або  за письмовою згодою    педагогічного    працівника    з   дотриманням

законодавства про працю.

4.7. У комплексі  створюється   постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор комплексу.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи комплексу;

переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів, вихованців  та працівників комплексу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі відповідно  до  потреб  комплексу.  Кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути менше чотирьох разів на рік.

 Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11. У  комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
uCoz